Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

АРХИВСКИ ПРОПИСИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ до 1990. године.

Извор: Богдан Лекић, Архивско законодавство Србије, Архивски преглед, бр. 1-2/1990, Београд 1990, 194-210.

 

 • Закон о државној архиви из 1898. године (Српске новине, бр. 271/1898)

 • Закон о државним архивима НР Србије из 1951. године (Службени гласник НРС, 4/1951)

 • Правилник о оснивању и задацима стручних савета при државним архивима (Службени гласник 1/1952)

 • Решење о подручју рада градских државних архива (Службени гласник НРС, 17/1952)

 • Упутство о инвентарисању архивске грађе у државним архивима у Народној Републици Србији (Службени гласник НРС, 18/1957)

 • Закон о архивској грађи и архивској служби из 1967. године (Службени гласник СРС, 12/1967)

 • Уредба о канцеларијском пословању органа управе из 1969. године (Службени гласник СРС, 48/1969)

 • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге органа управе из 1970. године (Службени гласник СРС, 9/1970)

 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе и излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје грађе између органа управе и надлежних архива(Службени гласник СРС, 9/1970)

 • Закон о заштити културних добара (Службени гласник СРС, 28/1977)

 • Одлука о утврђивању архивске грађе од изузетног значја која се чува у архивима (Службени гласник СРС, 18/1979)

 • Закон о изменама и допунама Закона о заштити културних добара (Службени гласник СРС, 34/1981)

 • Правилник о ближим условима за почетак рада организација заштите културних добара (Службени гласник СРС, 35/1981)

 • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге (Службени гласник СРС, 47/1981)

 • Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе (Службени гласник СРС, 47/1981)

 • Правилник о подацима који се уписују у регистре, начин вођења регистра и централог регистра архивске грађе и о документацији о овим културним добрима која се образује и чува уз регистре (Службени гласник СРС, 47/1982)

 • Закон о изменама и допунама Закона о заштити култруних добара (Службени гласник СРС, 51/1985)

 • Закон о културним добрима (Службени гласникСРС, 6/1990)

АП Војводина:

 • Закон о архивској грађи и архивској служби (Службени лист САП Војводине, 22/1973)

 • Правилник о примопредаји архивске грађе (Службени лист САП Војводине, 4/1975)

 • Закон о изменама и допунама Закона о архивској грађи и архивској служби (Службени лист САП Војводине, 5/1975)

 • Уредба о начину евиденитрања, класификације, архивирања и чувања регистратурског материјала из 1978. године (Службени лист САП Војводине, 2/1978)

 • Правилник о стручном кадру, грађевинским објектима и опреми архива и архивских одељења из 1979. године (Службени лист САП Војводине, 3/1979)

 • Правилник о условима за оснивање и рад архива и архивских јединица из 1979. године (Службени лист САП Војводине, 13/1979)

 • Одлука о листама категорија регистратурског материјала који су дужни трајно чувати државни органи и органи друштвене заједнице, осим Скупштине Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине (Службени лист САП Војводине, 6/1982)

 • Правилник о начину полагања и програму стручног архивистичког испита (Службени лист САП Војводине, 9/1986)

 АП Косово и Метохија:

 • Решење о оснивању Државне архиве у Приштини (Службени лист АКМО 4-5/1954)

 • Закон о архивској грађи и архивској служби из 1976. године (Службени лист САП Косово, 50/1976)

 • Правилник о примопредаји архивске грађе из 1977. године (Службени лист САП Косово, 9/1977)

 • Правилник о начину евидентирања, класификације, архивирања и чувања регистратурског материјала из 1978. године (Службени лист САП Косово, 16/1978)

 • Упутство о поступку одобрења архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе (Службени лист САП Косова, 35/1985)

 • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге (Служени лист САП Косова 35/1985)

 • Закон о Архиву Косова (Службени лист САП Косова, 47/1987)

 

Наш колега Славко Степановић, шеф депоа Историјског архива Шумадије у Крагујевцу сусрео се са проблемом који до сада нико није износио. Наиме, функција јавног бележника од недавно је заживела и код нас. То је у Крагујевцу створило за архив и грађане створило додатни проблем. Преносимо Вам обраћање колеге Степановића тим поводом упућеног архивској струци. Такође, колега се обратио и надлежном Министарству за појашњење. Ово је његово обраћање.

Историјски архив у склопу својих основних делатности а на основу Закона о Културним добрима и Закона о управном поступку Републике Србије издаје уверења и фотокопије докумената која се налазе на трајном чувању у Архиву у својству јавне исправе, и до сада нико није оспоравао документ – фото-копију оверену у прилогу уверења коју је на основу оригинала издао надлежни Архив, до недавног примера да Катастар непокретности врати оверену фотокопију Купопродајног Уговора који се налази у архиву и коју је Архив издао са својим печатом, а уговор је део документације угашеног предузећа Филип Кљајић Крагујевац коју је Архив преузео по окончању стечаја. Катастар износи став да оригинал Архив треба доставити нотару да он направи копију и тиме оспорава Основну делатност архива која је предвиђена и законима и статутом Архива и тд. Оспоравањем Уверења оверених копија докумената која се без правног наследника налазе у Архиву као код трајног држаоца дефинитивно се доводи у питање делатност Архива и посебно додатно компликује и овако већ оптерећена и компликована бирократска апаратура, тим пре сто је незамисливо да би у будуцности Архив за сваку оверену копију коју издаје на основу оригинала који поседује требало да оригинал носи код нотара да нотарска тј. служба Јавног бележника то изведе. Овај проблем отвара озбиљно питање надлежности и оквира делатности, па стога свесрдно молим надлежно Министарство за помоћ, званичан став, упутство и указ, како би смо овај проблем превазишли.

У више радова објављених у домаћим стручним гласилима аутор радова који су пред Вама бавио се  концептом или прецизније речено моделом организације архива који треба увести у наш законодавни систем. Расправе на ову тему трају прилично дуго од оснивања првог Државног архива у Краљевини Србији, после Првог и посебно Другог светског рата када је концепт државног архива, касније комбинован са концептом локалних архива, до данашњег дана када више од десет година не успевамо да усвојимо нови Закон о архивској грађи и архивској служби. У предлогу новог закона се предлаже концепт локалног архива изузев Архива Србије који ће имати статус државног архива. И док се ишчекује нови закон, проблеми у архивској делатности се нагомилавају, отворена су многа стручна питања, архивска служба у Србији не функционише на јединственим принципима организације и методологије стручног рада, а разлике у положају и статусу појединих архива све су израженије. Кроз објављивање рада „Развој архивског законодавства у Србији“ аутор настоји  да кроз функционисање архивске службе у различитим периодима друштвеног развоја докаже да је архивска служба далеко боље функционисала у сваком погледу када је био на снази концепт државног архива или концепт који је био сличан  том концепту и да су се статусни материјални и стручни проблеми архива далеко брже решавали. Такође, питање месне и стварне надлежности архива у вршењу стручног надзора и поверених јавних овлашћења, посматрано кроз призму садашњих законских решења и праксе која је створена, упућује на потребу преиспитивања постојећег модела односно концепта организације и рада архива у Србији.

Бошко Ракић

Радови овог аутора доступни су на линковима:

Бошко Ракић, Концепт државног архива или државног комбинованог са локалним архивима, Архивски гласник, бр. 1, Београд 2007, стр. 3-4.

Бошко Ракић, Развој архивског законодавства у Србији, Зборник радова Народног музеја Краљево и Историјског архива Краљево, Наша прошлост, бр. 8, Краљево 2007, стр. 147-180.

Бошко Ракић, Надлежности архива у заштити архивске грађе и вршењу јавних овлашћења, Зборник радова Народног музеја Краљево и Историјског архива Краљево, Наша прошлост, бр. 16, Краљево 2016, стр. 217-227.

 

 

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2021 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA