Serbian English French German Italian Russian Spanish
   

Proizvođači metalne opreme za arhive  

   

Nakon Drugog svetskog rata počev od 1945. godine svi propisi na nivou države DFJ i FNRJ bili su centralizovani. Od donošenja Ustava SFRJ iz 1963. godine dolazi do decentralizacije propisa u svim oblastima, pa i u oblasti arhivskog zakonodavstva. Decentralizacijom sistema ovi propisi su prešli  u nadležnost republika, a nešto kasnije i u nadležnost autonomnih pokrajina Kosova i Metohije i Vojvodine, osim za arhivsku građu organa i organizacija Federacije za koju je nadležna Savezna država. Tako je ovu oblast uređivalo devet zakonskih propisa i to: jedan savezni ( za Arhiv Jugoslavije i arhive i arhivska odeljenja na nivou Federacije), šest republičkih i dva pokrajinska. O tom mnoštvu propisa koji su bili dosta  neujednačeni autor ovog Priloga pisao je u više navrata. Tako je autor ovog priloga na predlog Saveta za naučno istraživački rad SARJ uradio knjigu „Zbirka propisa iz arhivske delatnosti“ koja je promovisana na Trećem Saveznom savetovanju arhivskih radnika Jugoslavije u Zadru 1987. godine, a  koja se i dan danas na autorovo zadovoljstvo koristi  kao izvor arhivskog zakonodavstva na celoj teritoriji bivše SFRJ, odnosno na teritoriji sadašnjih međusobno i međunarodno priznatih država.

Od 1987. godine do danas nije rađen pregled novih zakonskih i podzakonskih propisa, iako je od tada do „raspada SFRJ“ kao i nakon raspada SFRJ do danas prošlo dosta vremena i doneto je mnogo propisa.

 Autor ovog rada je takođe objavio jedan priručnik koji se odnosio samo za tadašnju teritoriju SRJ, pod naslovom „Pravni sistem zaštite arhivske građe i registraturskog materijala i način kancelarijskog poslovanja na nivou državne zajednice Srbije i Crne Gore i republika Srbije i Crne Gore“ koja je izašla iz štampe u Beogradu 2003. godine i dobila pozitivnu kritiku stručne javnosti.

Pošto autor nije bio zainteresovan da u „svojoj režiji“ objavi knjigu propisa po ustaljenoj metodologiji, to je odlučio  da pripremi  Pregled propisa i objavi ga u nekom arhivskom časopisu kao poseban rad-separat. Za savetovanje u Radencima, u Sloveniji, autor je  na temu „Arhivsko zakonodavstvo između teorije i prakse“ koje je održano 2006. godine pripremio referat pod naslovom“ Arhivske asocijacije-staleška udruženja i njihova uloga i značaj u arhivskoj delatnosti u državama-ranije republikama sa prostora bivše SFRJ od 1945-2007. godine“.

Autor je  ocenio  da bi bilo korisno da pored prijavljenog referata   pripremi i Pregled svih propisa donetih kako za vreme postojanja jugoslovenske države tako i nakon raspada te države, to jest, uklučujući i propise koji su donoseni u svih šest novostvorenih država. To je i uradio.

Međutim, redakcija časopisa “Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja“- Maribor 2007 godine nije ispunila zahtev autora da navedeni Pregled propisa objavi kao separat, već je kao  prilog publikovan uz referat.

Tim Pregledom su se na jednom mesto uglavnom našli svi propisi iz oblasti arhivske delatnosti na celoj teritorije bivše SFRJ od 1918. do 2007. godine. Kodifikacijom tih zakonskih i podzakonskih propisa  omogućen je svim korisnicima  celovit uvid i lakše  pronalaženje i konsultovanje  zakonskih i podzakonskih propisa iz arhivske delatnosti na  prostorima Jugoslovenske države u  navedenom vremenskom rasponu.

Autor je nastojao da unese sve donete propise, bilo one koji su sada na snazi ili one koji su prestali da važe i smatra da je u tome uspeo. Međutim, moguće je da je neki od zakonskih odnosno podzakonskih propisa izostavljen iz razloga što u literaturi koja je autoru bila dostupna (uklučujući i internet-sajtove pojedinih arhiva) nisu uneti ili da autor u komunikaciji nije mogao da dobije potpune informacije. I eto na jednom  mestu kodifikacije propisa sa datumima kada su doneti i u kom broju službenog glasila su objavljeni.

Upravo iz navedenih razloga autor  predlaže Uredništvu Užičkog arhivskog časopisa da objavi ovaj rad.

PROPISI: KJ[1];DFJ;FNRJ; SFRJ

Zakon o arhivima Ministarstva inostranih poslova i diplomatskih i konzularnih zastupništava Kraljevine Jugoslavije iz 1930 godine“ Službene novine, broj XXXII/1930;

ü  Odluka o zaštiti i čuvanju kulturnih spomenika i starina, »Službeni list DFJ«, broj 10/45;

ü  Zakon o zaštiti spomenika kulture i prirodnjačkih retkosti DFJ iz maja 1945.godine Službeni list DFJ , br, 10/45);

ü   Opšti zakon o zaštiti spomenika kulture i prirodnjačkih retkosti iz 1946.

ü  godine, Službeni list FNRJ, br, 81/46);

ü  Naredba o privremenom obezbeđenju arhiva, »Službeni list FNRJ«, brij 25/48;

ü  Naredba o obaveznom prikupljanu i predaji otpadaka od hartije, »Službeni list FNRJ«, broj 83/49;

ü  Opšti zakon o državnim arhivima, »Službeni list FNRJ«, br. 12/50, 11/51 i 46/51;

ü  Rešenje o čuvanju arhivskog materijala, »Službeni list FNRJ«, broj 8/52;

ü  Naredba o vođenju centralnog kataloga stranih knjiga i časopisa, »Službeni list FNRJ«, broj 9/52;

ü  Uputstvo o prikupljanju, čuvanju i povremenom škartiranju arhivskog materijala, »Službeni list FNRJ«, broj 8/52;

ü  Opšti zakon o arhivskoj građi, »Službeni list SFRJ«, broj 48/64;

ü  Zakon o Arhivskom savetu Jugoslavije,  „ Službeni list SFRJ“ br. 48/64;

ü  Načela o odabiranju arhivske građe iz registraturskog materijala, „Službeni list SFRJ“ br.12/68;

ü  Pravilnik o uslovima za korišćenje registraturskog materijala i arhivske građe DSIPa i diplomatskih i konzularnih  predstavništava Jugoslavije u inostranstvu iz 1969 godine, „Službeni list SFRJ“ broj 23/69;

ü  Načela o jedinstvenom evidentiranju arhivske građe i registraturskog materijala , „Službeni list SFRJ“, broj 38/70;

ü  Zakon o Arhivu Jugoslavije, „Službeni list SFRJ“ broj 6/73;

ü  Zakon o Arhivu Jugoslavije, »Službeni list SFRJ«, broj 48/64;

ü  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Arhivu Jugoslavije, »Službeni list SFRJ«, broj 18/76;

ü  Zakon o organizaciji i delogrugu saveznih organa uprave i saveznih organizacija , »Službeni list SFRJ«, broj 22/78;

ü  Zakon o Memorijalnom centru »Josip Broz Tito«, »Službeni list SFRJ«, broj 69/82 i 69/85;

ü  Zakon o arhivskoj građi federacije, »Službeni list SFRJ«, broj 11/86;

ü  Uputstvo o odabiranju arhivske građe i izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala  između saveznih organa uprave i Arhiva Jugoslavije, „Službeni list SFRJ“ br. 25/87;

ü  Uputstvo o čuvanju registraturskog materijala  i arhivske građe saveznih organa uprave i saveznih organizacija i o informisanju Arhiva Jugoslavije o arhivskoj građi ( Interni akt doneo direktor Arhiva Jugoslavije iz 1989 godine);

ü  Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja arhivske građe koja se nalazi u Arhivu Jugoslavije (Interni akt iz 1989 godine);

ü  Uredba o kancelarijkom poslovanju saveznih organa uprave  i saveznih organizacija „ Službeni list SRJ“ broj 34/89, sa Ispravkama Uredbe od 8.jula 1989;

ü  Uputstvom o organizaciji i načinu kancelarijskog poslovanja saveznih organa uprave i saveznih organizacija“ Službeni list SFRJ“ br.84/89.

 

 

SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA (SRJ)

ü  Uputstvo za sređivanje i obradu arhivskih fondova i izradu informativnih sredstava  u Arhivu Jugoslavije, (Interni akt, 10.11.1994.);

ü  Pravilnik o preuzimanju, smeštaju, čuvanju, zaštiti i korišćenju arhivske građe u Arhivu Jugoslavije i o profesionalnoj odgovornosti radnika Arhiva u odnosu na arhivsku građu (Interni akt 24.03.1994.);

ü  Z akon o arhivskoj građi Savezne Republike Jugoslavije, „Službeni list SRJ br.12/98 sa Ispravkama Zakona „Službeni list SRJ“ br.13/98;

ü  Uredba o listi kategorija registraturskog materijala i o odabiranju i primopredaji arhivske građe SRJ, (Službeni list SRJ, br. 49/99; sa Stručno tehničkim uputstvom za sprovođenje ove Uredbe koju je doneo direktor Arhiva Jugoslavije);

ü  Uredba o načelima i unutrašnjoj organizaciji i sistematizacij radnih mesta u ministarstvima, organizacijama i službama Saveta ministara, „Službeni list Srbije i Crne Gore“ br. 25/2003.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

ü  Uredba o Držvnom arhivu Narodne Republike Bosne i Hercegovine, »Službeni list NRBiH«, broj 55/47;

ü  Zakon o arhivima, »Službeni list NRBiH«, broj 14/62;

ü  Pravilnik o stručnom sređivanju arhivske građe, o vođenju i objavljivanju inventara i registra arhivske građe, »Službeni list SRBiH«, broj 32/63;

ü  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o arhivima, »Službeni list SRBiH«, broj 16/65 (prečišćen tekst u »Službenom listu SRBiH«, broj 30/65;

ü  Odluka o utvrđivanju mreže arhiva za uža područja, »Službeni list SRBiH«, broj 2/68;

ü  Uputstvo o o načinu vođenja i korišćenja arhivske knjige organa uprave i organizacija, »Službeni list SRBiH«, broj 35/72;

ü  Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj službi, »Službeni list SRBiH«, broj 9/74;

ü  Uputstvo o načinu primopredaje predmeta registraturskog materijala i arhivske građe u sudovima, »Službeni list SRBiH«, broj 12/75;

ü  Samoupravni sporazum o stručnim zvanjima i arhivskoj službi, »Službeni list NRBiH«, broj 13/75;

ü  Uputstvo o načinu primopredaje arhivske građe između državnih organa, organizacija udruženog rada i drugih organizacija, zajednica, udruženja građana i građansko-pravnih lica i nadležnog arhiva, »Službeni list SRBiH«, broj 20/75;

ü  Uputsvo o postupku odabiranja arhivske građe iz registraturskog materijala, »Službeni list SRBiH«, broj 32/75;

ü  Pravilnik o uslovima za osnivanje arhiva, »Službeni list SRBiH«, broj 32/75;

ü  Uputstvo o načinu vođenja i korišćenja arhivske knjige organa uprave i organizacija, »Službeni list SRBiH«, broj 35/75

ü  Zakon o  arhivskoj djelatnosti „Službeni list SRBiH“ broj 21/87;

ü  Pravilnik o uslovima za osnivanje i početak rada arhiva, „Sl.list SR BiH“ br.37/88;

ü  Pravilnik o uslovima za osnivanje i početak rada arhiva, „Službeni list SR BiH“ br 37/88

ü  Pravilnik o uslovima i rokovima čuvanja registraturskog materijala i arhivske građe, kao i odabiranju arhivske građe i registraturskog materijala „Službeni list SRBiH br. 41/88;

ü  Uputstvo o načinu primopredaje arhivske građe između imalaca arhivske građe i nadležnog arhiva  „Službeni lust SRBiH“ broj 41/88.

 

Bosna i Hercegovina - najnoviji propisi

ü  Zakon o arhivskoj građi i arhivu BiH, „Službeni glasnik BiH“, broj 16/2001;

ü  Pravilnik o preuzimanju arhivskog gradiva u Arhiv Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik BiH“ broj 10/2003;

ü  Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva u Arhivu Bosne i Hercegovine i registraturnoga gradiva u institucijama BiH, „Službeni glasnik BiH, broj 10/2003;

ü  Pravilnik o korištenju arhivske građe u Arhivu BiH, donet 28.III. 2005 godine.

 

$1ü  Uputstvo o arhivskoj knjizi, čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe između organa uprave i službi za upravu i nadležnog arhiva.“ Službene novine, broj FBiH broj 26/98;

ü  Zakon o arhivskoj građi Federacije Bosne i Hercegovine, „Službene novine FBiH broj 45/2002;

ü  Uredba o uvjetima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načinu sticanju stručnih zvanja u arhivskoj struci, „Službene novine FBiH“, broj 12/2003;

ü  Uredba o organizovanju i načinu vršenja  arhivskih poslova  u pravnim licima  u Federaciji BiH“ „Sl. novine FBiH“ broj 12/2003.

 

$1ü  Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni list RS“ br.11/95;

ü  Zakon o arhivskoj građi i arhivima Republike Srpske.“Služ .list RS“ br.20/1997;

ü  Zakon o arhivskoj djelatnosti „ Sl. list RS“ br.35/99, i 9/2000;

ü  Pravilnik o postupanju sa privatnom dokumentarnom građom, „Službeni list RS“ broj 50/1999;

ü  Pravilnik o odabiru i izlučivanju javne arhivske građe arhivu, „Sl. list RS“ broj 59/1999;

ü  Pravilnik o stručnoj osposobljenosti radnika, javnopravnih osoba koje rade sa dokumentarnom građom, „SL. list RS“ broj 59/1999;

ü  Pravilnik o odabiru arhivske građe iz registraturskog materijala  „ Službeni glasnik RS“ br.31/2000;

ü  Pravilnik o čuvanju i zaštiti arhivske građe i regiustraturskog materijala van arhiva, „ Službeni glasnik RS“ broj 31/200;

ü  Pravilnik o načinu primopredaje arhivske građe između imalaca arhivske građe i Arhiva Republike Srpske, „Službeni glasnik RS“ br. 31/2000;

ü  Pravilnik o uslovima za osnivanje i početak rada arhiva, „Sl. list RS“ broj 31/2000;

ü  Pravilnik o načinu primopredaje arhivske građe između imalaca arhivske građe i Arhiva Republike Srpske, „Službeni glasnik RS“ broj 14/2002;

ü  Pravilnik o evidencijama koje vodi Arhiv Republike Srpske „Sužbeni list RS,“ br14/2002;

ü  Zakon o arhivskoj građi i arhivima, „Služ. list RS“ mart 2006;

ü  Zakon o čuvanju dokumentarne i arhivske građe i o arhivama, „Služ. list RS“ br.30/2006.

CRNA GORA

ü  Zakon o državnim arhivima, »Službeni list NR Crne Gore«, broj 27, 28/51;

ü  Zakon o arhivim i zaštiti arhivske građe (prečišćen tekst), »Službeni list SRCG«, broj 22/65;

ü  Zakon o izmenam i dopunama Zakona o arhivima i zaštiti arhivske građe, »Službeni list SRCG«, broj 19/67;

ü  Zakon o arhivskoj djelatnosti, »Službeni list SRCG«, broj 11/78;

ü  Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje arhiva, »Službeni list SRCG«, broj 11/79;

ü  Pravilnik o prikupljanju, odabiranju i izlučivanju arhivske građe i o čuvanju registraturskog materijala, »Službeni list SRCG«, broj 20/79;

ü  Zakon o zaštiti spomenika kulture, „Službeni list Crne gore „,  br.47/1991;

ü  Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, „Službeni list Crne Gore“ br.17/9.

Najnoviji propisi:

 

ü  Zakon o arhivskoj djelatnosti „ Službeni list Republike CG, broj, 25/92;[3]

ü  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj djelatnosti, „Službeni list RCG broj 6/84 i 27/94

ü  Pravilnik o načinu odabiranju arhivske građe i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala i predaji arhivske građe Državnom arhivu Crne Gore, „Službeni list RCG“ broj 23/94;

ü  Odluka o visini naknade za posebne usluge u Državnom arhivu  Crne Gore broj 23/94;

ü  Pravilnik o čuvanju registraturskog materijala i arhivske građe i davanju podataka o arhivskojgrađi Državnom arhivu Crne Gore, „Službeni list RCG“ broj 23/1994;

ü  Zakon o elektronskom potpisu,“Sužbeni list RCG“ broj 55/2003;

ü  Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave, „Službeni list RCG“ br.54/2004.

***

Držvi arhiv CG  je upravna organizacija pa se skoro doneti a ovde nabrojani propisi posredno odnose i na arhivsku delatnost Crne Gore: Zakon o državnoj upravi „Službeni list RCG“, broj 38/2003; Zakon o državnim službenicima i namještenicima „Službeni list RCG“, broj 27/2004 i 31/2005; Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika „Službeni list RCG“, broj 27/2004, kao i tri uredbe i to: Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave „Službeni list RCG“, broj 54/2004; Uredba o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika „Službeni list RCG“, broj 24/2005 i Uredba o dodacima na zaradu državnih službenika i namještenika „Sužbeni list RCG“, broj 24/2005.

SR HRVATSKA

ü  Naredba o planu jedinstvenih arhivskih znakova za sve organe uprave na teritoriji Narodne Republike Hrvatske, »Narodne novine NRH«, broj 7/58;

ü  Uputsvo o predaji i preuzimanju nesvršenih predmeta i arhive narodnih odbora ukinutih općina, »Narodne novine NRH«, broj 4/60;

ü  Zakon o zaštiti arhivske građe i arhivima, »Narodne novine NRH«, broj 41/62;

ü  Pravilnik o registraciji arhiva i evidenciji zbirki arhivske građe, »Narodne novine NRH«, broj 50/62;

ü  Uputsvo za izdavanje dozvola za izvoz izvorne arhivske građe u inozemstvo i o razmjeni arhivske građe sa inozemstvom, »Narodne novine NRH«, broj 50/62;

ü  Uputstvo o preuzmanju arhivske građe od građanskog-pravnih osoba i građana,  »Narodne novine NRH«, broj 2/63;

ü  Uputstvo o vođenju evidencija u arhivima, »Narodne novine NRH«, broj 7/63;

ü  Odluka o određivanju područija na  kojima  arhivi vrše arhivsku službu, »Narodne novine SRH«, broj 28/63;

ü  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštit arhivske građe i arhivima, »Narodne novine SRH«, broj 15/65, Prečišćen tekst »Narodne novine SRH«, broj 31/65;

ü  Zakon o zaštiti arhivske građe i arhivima, »Narodne novine SRH«, broj 31/65;

ü  Uputsvo o vođenju evidencije arhiva i zbirki arhivske građe, »Narodne novine SRH«, broj 12/67;

ü  Zakon o zaštiti arhivske građe i arhivima, »Narodne novine SRH«, broj 25/78;47/86 i 47/89;

ü  Pravilnik o odabiranju i izlučivanju registraturne građe,  »Narodne novine SRH«, broj 36/81;

ü  Opća lista za izlučivanje registraturne građe, »Narodne novine SRH«, broj 36/81;

$1ü  Pravilnik o polaganju stručnog ispita u arhivskoj struci, »Narodne novine SRH«, broj 38/81;

$1ü  Pravilnik o odabiranju  i izlučivanje registraturne građe u organima uprave općine Ogulin, »Službene novine zajednice općine Rijeka,broj 49/85;

ü  Pravilnik o uredskom poslovanju, „ Narodne Novine“ broj 38/1987;

ü  Pravilnik o zaštiti arhivske i registraturne građe izvan arhiva, „ Narodne Novine“ broj 38/1987;

ü  Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama stvaratelja i primatelja  akata, „Narodne novine“ broj 37/1988.

 

Najnovijii propisi:

 

ü  Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, „Narodne novine RH“ broj 105/1997;

ü  Pravilnik o korišćenju arhivskoga gradiva, „Narodne novine RH.“ broj 67/1999;

ü  Pravilnik o predaji arhivske građe arhivima „ Narodne novine RH“ broj 90/2002;

ü  Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva „Narodne novine RH“ broj 90/2002;

ü  Pravilnik o evidencijama u arhivima; „Narodne novine RH“ broj 90/2002

ü  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, „Narodne novine RH“ broj 157/2003

ü  Pravilnik o uvjetima smještaja opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva „Narodne novine RH“ broj 63/2004;

ü  Pravilnik o polaganju stručnih ispita  u arhivskoj struci „Narodne novine RH broj 63/2004;

ü  Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenost i djelatnika u pismohranama „Narodne Novine RH“ broj 93/2004.

 

SR MAKEDONIJA

ü  Zakon za  arhivskata graga i arhivite, »Službeni vesnik na SRM«, broj 16/65;

ü  Upatsvo za odabiranje na arhivskata graga od registraturkiot materijal, »Službeni vesnik na SRM«, iz 1967 godine;

ü  Upatsvo na načinat na vršenjeto povrmeni pregledi i odabiranje na arhivskata graga od registraturskiot materijal, »Službeni vesnik na SRM«, broj 43/68;

ü  Zakon za arhivskata dejnost, »Službeni vesnik na SRM«, broj 47/73 ;

ü  Upatsvo za edinstveno zadolžitelno evidentiranje na arhivskata graga, »Službeni vesnik na SRM«, broj 16/75;

ü  Zakon za izmenuvanje na Zakonot za arhivskata dejnost, »Službeni vesnik na SRM«, broj 42/76;

ü  Uredbata za kancelarskoto rabotenje i odabiranjeto na arhivskata graga od registrturskiot materijal, »Službeni vesnik na SRM«, broj 14/77;

ü  Upatsvo za načinot na kancelariskoto rabotenje i za odabiranjeto na arhivskata graga od registraturskiot materijal, »Službeni vesnik na SRM«, broj 14/77;

ü  Upatstvo na arhivskata graga vo registraturute (Makedonski arhivist XIII-XIV/84);

ü  Zakon za opštestvenie organizacii i združenija na građani, „ Službeni vesnik na SRM“ broj 32/83 i 12/90;

ü  Zakon za opštestveni organizacii i združenija na građani, „Službeni vesnik SRM“ broj 32/83 i 12/;90

ü  Uredbata za kancelarisko i arhivsko rabotenje, „Sl. vesnik na RM“58/96;

ü  Zakon za združenijata na građani i fondaciite, „Službeni vesnik na RM“ broj 31/1998.

 

Najnoviji propisi:

 

ü  Zakon za arhivska građa, „Sl. vesnik na RM“ br 36/90 i 36/93;

ü  Zakon za združenijata na građani i fondaciite „ Službeni vesnik na RM“ broj 31/98.

 

 

SR SLOVENIJA

$1ü  Uredba o ustanovitvi Osrednjega državnega arhiva Slovenije in arhuvskega sveta, »Uradni list SNOS in NVS«, broj 50/45;

$1ü  Zakon o arhivskem gradivu in o arhivih, »Uradni list SR Slovenije«, broj 4/66;

ü  Zakon o spremebah i depolnitvah zakona o ariskem gradivu in o arhivih, »Uradni list SR Slovenije«, broj 4-24/66;

ü  Navodilo o načinu izvajanja materijalnega varstva arhivskega in regstraturnega gradiva, »Uradni list SR Slovenije«, broj 10/69;

ü  Navodilo o odbiranju arhivskega gradiva iz registraturnega gradiva, »Uradni list SR Slovenije«, broj 9/70;

ü  Zakon o arhivskem gradivu in o  arhivih, »Uradni list SR Slovenije«, broj 34/73;

ü  Zakon o naravni in kulturni dediščini, »Uradni list SR Slovenije«, broj 1/81 in 42/86;

ü  Pravilnik o odbiranju in  izročanju arhivskega gradiva u arhivu, »Uradni list SR Slovenije«, broj 34/81;

ü  Pravilnik o sestavi in vodenju evidence arhivskega gradiva, »Uradni list SR Slovenije«, broj 34/81;

ü  Pravilnik o pogojih za uporabo arhivskega gradiva, »Uradni list SR Slovenije«, broj 34/81;

ü  Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih za začetek dela strkovnih organizacij, »Uradni list SR Slovenije«, broj 21/82;

ü  Pravilnik o pripravništvu in o opravljanju strokovnih izpitov za delavce v arhivih;

ü  Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev družbenih pravnih oseb ter članov društev, ki delajo s dokumentarnim gradivom, »Uradni list SR Slovenije«, broj 15/83;

ü  Pravilnik o pripravništvu, strokovnih ispitih pri dobivanju nazivov za zaposlenje v dejavnostvih s področja varstva kulturne dediščine, „Uradni list RS“ broj 31-2023/1996

ü  Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (ZAGA) , „Uradni list RS“ broj 20/1997 in 32/1997;

ü  Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) ,objavljen 20.II. 1999;

ü  Zakon o arhivskem gradivu in arhivih „Uradni list RS“ broj 59/1999;

ü  Pravilnik o odabiranju in izročanju javnega arhivskega gradiva u arhivu, „Uradni list RS) broj  59-2814/1999;

ü  Pravilnik o materialnem varstvu arhivskega i dokumentarnega gradiva, „Uradni list RS“ broj 59-2811/1999;

ü  Pravilnik o ravnanju z zasebnim arhivskim gradivom, „Uradni list RS“ broj 59-2816/ 1999;

ü  Pravilnik o strokovni obdelavi in evidencah arhivskega gradiva, „Uradni list RS“ broj 59-2812/1999;

ü  Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom, „Uradni list RS.“ br 59-2813/1999;

$1ü  Pravilnik o uporabi javnega arhivskega gradiva v arhivih, „Uradni list RS.“ broj 59-2815/1999;

ü  Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, „ Uradni list RS“ broj 57/2000;

ü  Sklep o ustanovitvi in načinu dela arhivske komisije. „Uradni list RS“, 97-4073/2000;

ü  Pravilnik o obveznem okviru načrta klasifikacijskih znakov, „Uradni lkist RS“,br.114/2003;

ü  Zakon o varstvu osebenih podatkov (ZVOP) „Uradni list RS“ broj 86/2004.

 

Najnovijii propisi:

 

ü  Zakon o varstvu dokumentarnih in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) , „Uradni list RS.“  broj 30/2006

ü  Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. „Uradni list RS“, 8 broj 86/2006.

SR SRBIJA

 

ü  Zakon o državnim arhivima, »Službeni glasnik NRS«, broj 4/51;

ü  Pravilnik o osnivanju i zadacima stručnih saveta pri državnim arhivima, »Službeni glasnik NRS«, broj 1/52;

ü  Rešenje o područiju rada gradskih državnih arhiva,  »Službeni glasnik NRS«, broj 17/52;

ü  Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj službi, »Službeni glasnik SRS«, broj 12/67;

ü  Uputstvo o postupku odabiranja arhivske građe i izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala i o načinu primopredaje između organa uprave i nadležnih arhiva, »Službeni glasnik SRS«, broj 9/70;

ü  Uputsvo o načinu vođenja i korišćenja arhivske knjige organa uprave, »Službeni glasnik SRS«, broj 9/70;

ü  Zakon o zaštiti spomenika kulture, »Službeni glasnik SRS«, broj 3/66;  ?

ü  Zakon o zaštiti kulturnih dobara, »Službeni glasnik SRS«, broj 28/77;

ü  Zakon o izmenama i dopunama Zakon o zaštiti kulturnih dobara, »Službeni glasnik SRS«, broj 34/81;

ü  Pravilnik o bližim uslovima za početak rada organizacije zaštite kulturnih dobara, »Službeni glasnik SRS«, broj 35/81;

ü  Uputstvo o postupku odabiranja arhivske građe, izlučivanju bezvrednog registrturskog materijala i o način primopredaje arhivske građe, »Službeni glasnik SRS«, broj 47/81;

$1ü  Uputstvo o načinu vođenja i korišćenja arhivske knjige, »Službeni glasnik SRS«, broj 47/81;

ü  Pravilnik o podacima koji se upisuju u registre, način vođenja registra i centralnog registra arhivske građe i o dokumentaciji o ovim kulturnim dobrima koja se obrazuje i čuva iz registra, Službeni glasnik SRS«, broj 67/82;

ü  Zakon o izmenama i dopunama Zakona kojima su određene novčane kazne za prekršaje, »Službeni glasnik SRS«, broj 24/85;

ü  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, »Službeni glasnik SRS«, broj  51/85;

ü  Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnikRepublike Srbije“, br. 71/90;

ü  Uredba o kategorijama registraturskog materijala sa rokovima čuvanja, „Službeni glasnik RS“ broj 44/93.

Najnoviji propisi:[4]

 

ü  Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik Republike Srbije“ br.71/94;

ü  Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanja delatnosti ustanova zaštite kulturnih dobara „ Službeni glasnik RS“ broj  21/95;

ü  Pravilnik o načinu vođenja evidencije registraturskog materijala koji uživa prethodnu zaštitu, „Službeni glasnik RS“ br.28/96;

ü  Rešenje o utvrđivanju teritorije arhiva, „Službeni glasnik RS“ br.7/96;

ü  Pravilnik o programu stručnog ispita u delatnosti zaštite kulturnih dobara i načinu njihovog polaganja, „Službeni glasnik RS“ br.11/96;

ü  Pravilnik o bližim uslovima za početak rada i obavljanja delatnosti ustanova zaštite kulturnih dobara, „Službeni glasnik RS“ br  21/95; ?

ü  Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave „Službeni glasnik RS“ br. 80/92, sa Uputstvom o kancelarijskom poslovanju organa držasvne uprave „Službeni glasnik RS“ 10/93 i 14/93.

SAP KOSOVO[5]

ü  Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj službi, »Službeni list SAPK«, broj 50/76;

ü  Uputstvo o načinu vodjenja i korišćenja arhivske knjige, »Službeni list SAPK«, broj  35/76;

ü  Pravilnik o primopredaji arhivske građe, »Službeni list SAPK«, broj 16/78;

ü  Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikacije, arhiviranja i čuvanja registraturskog materijala, »Službeni list SAPK«, broj 16/78;

ü  Zakon o Arhivu Kosova, »Službeni list SAPK«, broj 47;/78

ü  Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad arhiva i arhivskih jedinica, »Službeni list SAPK«, broj 13/79;

ü  Uputstvo o postupku odabiranja arhivske građe, izličivanja bezvrednog registraturskog materijala i o načinu primopredaje arhivske građe, »Službeni list SAPK«, broj 35/85;

ü  Uputstvo o načinu vođenja i korišćenja arhivske knjige, »Službeni list SAPK«, broj 35/85.

Najnoviji propisi:

ü  Zakon o arhivkoj građi i arhivima od 17.04.2003. godine („On a Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo“).

SAP VOJVODINA[6]

ü  Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj službi, »Službeni list SAPV«, broj 22/73;

ü  Pravilnik o primopredaji arhivske građe, »Službeni list SAPV«, broj 4/75;

ü  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi, »Službeni list SAPV«, broj 7/77;

ü  Uredba o načinu evidentiranja, klasifikacije , arhiviranja i čuvanja registraturskog materijala, »Službeni list SAPV«, broj 12/78;

ü  Pravilnik o stručnom kadru, građevinskim objektima i opremi arhiva i arhivskih odeljenja, »Službeni list SAPV«, broj 3/79;

ü  Odluka o listama kategorija registraturskog materijala, koji su dužni trajno čuvati, državni organi i društvene zajednice, osim Skupštinu SAP Vojvodine, »Službeni list SAPV«, broj 6/82;

ü  Zakon o arhivskoj građi i arhivima, »Službeni list SAPV«, broj 1/85;

ü  Pravilnik o načinu polaganja i programu stručnog arhivističkog ispita, »Službeni list SAPV«, broj 9/86;

ü  Pravilnik o načinu korišćenja arhivske građe (9. 12. 86).

Објављено у: Историјска баштина, бр. 17, Ужице, 2008, 229-246.[1]  U vreme postojanja KJ nije donet nijedan celovit propis kojim bi se na nivou države regulisala zaštita arhivske građe, osim Zakona kojim se reguliše zaštita arh. građe Ministarstva spoljnih poslova. Bilo je pokušaja da se donese celovit propis pa su u tom smislu urađena 2 nacrta i to:

- Projekat Zakona o državnim arhivima i registraturama KJ iz 1935. godine (Arhiv Jugoslavije, fond Ministarstva prosvete KJ, signatura AJ-66- 1-1).

- Projekat Uredbe sa zakonskom snagom o državnim arhivima iz 1939. godine (Arhiv Jugoslavije, fond Ministarstva prosvete KJ, signatura AJ-66- 1-1).

[2]  Na teritoriji BiH zakonodavno pravno uređenje zaštite arhivske građe i registraturskog materijala dosta je razuđeno-decentralizovano pa samim tim i dosta složeno. Propisi (zakoni i podzakonska akta) se donose na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske pa čak i na nivou kantona (10).

[3]  Iz članka  uglednih arhivista Državnog arhiva RCG Snežane Pejović i Srđana Pejovića  pod naslovom „ Položaj i uloga arhiva u Crnoj Gori“ objavljenog u časopisu „Arhivska praksa“ broj 6 u Tuzli 2006 godine, da se videti da su dva priznata univerzitetska profesora sa Pravnog fakulteta u Podgorici sredinom 2004 godine, bez konsultacije arhivskih stručnjaka, uradila „Nacrt zakona o arhivima „ koji ne samo što nije donet, već nije ni bio u skupštinsku proceduru. Od „njega se odustalo“. Treba očekivati da će uskoro arhivski stručnjaci u saradnji sa predstavnicima drugih nauka, svakako i Univerzitetom u Podgorici, a konsultujući domaće i strano iskustvo i brojnu literaturu, naročito onu koja obrađuje metodologiju i način zaštite elektronskih oblika zapisa, uraditi Nacrt zakona o arhivima koji će normativno regulisati zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala u Crnoj Gori.

[4]  Ovde nisu uneti propisi koje donosi direktor Arhiva Srbije, iako su neki od njih objavljeni u Službenom glasniku RS.

[5]  Nakon usvajanja Ustava Republike Srbije 1990. godine, kojim se zakonodavno pravno uređenje, pa i oblast zaštite arhivske građe i registraturskog materijala, reguliše jedinstveno na celoj teritoriji Srbije, pa i za AP KiM, nije bilo potrebno donositi zakonske propise, jer je bila pokrivena cela teritorija Srbije. Međutim, pre slanja ovog Pregleda za Sloveniju autor je na Internetu našao tekst Zakona o arhivskoj građi i arhivima Kosova koji je donet 17.04.2003. godine.

[6]  Nakon donošenja Ustava Republike Srbije 1990 godine, za teritoriju AP Vojvodine primenjuju se propisi koji važe za Republku Srbiju.

   

ISSN (Online) 2683-3565  

   
© 2020 Arhivistika. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU General Public License.
© ARHIVISTIKA